,,Tutoring jest jedną ze ścieżek, która prowadzi nas z powrotem do sedna tego, czym jest autentyczna edukacja.‘’

K. Robinson

Tutoring to: 

W naszych placówkach praktykujemy tutoring rodzinny (przedszkole, szkoła) i tutoring uczniowski (szkoła). 

TUTORING RODZINNY W PRZEDSZKOLU I SZKOLE 

Tutoring rodzinny to indywidualne spotkania rodziców z tutorem (opiekunem) mające na celu wypracowanie spójnego planu wychowawczego rodziców i przedszkola lu szkoły. Tutor jest nauczycielem/wychowawcą, który w ramach swoich obowiązków zawodowych w sposób szczególny zajmuje się przydzielonymi mu rodzinami. Jego głównym zdaniem jest pomoc rodzicom w wypracowaniu indywidualnego planu edukacyjnego i wychowawczego, opracowanego na podstawie analizy aktualnych potrzeb dziecka, a następnie motywowanie do wdrażania go w domu i przedszkolu lub szkole. Tutor pełni funkcję doradczą, a jego relacja z rodzicami dziecka oparta jest na poufności, zaufaniu i akceptacji. Spotkania z nim odbywają się trzy razy w roku (raz na trymestr). Ta forma konkretnej, dopasowanej do specyfiki danego dziecka i danej rodziny współpracy z rodzicami jest najbardziej efektywną formą oddziaływań wychowawczych. 

TUTORING UCZNIOWSKI W SZKOLE 

W Szkole Podstawowej STER uczniowie mają systematyczny kontakt ze swoim tutorem w czasie zajęć szkolnych. Tutor nawiązuje pełną zaufania relację z dzieckiem, aby poznać jego pasje i troski, radości i smutki, mocne i słabe strony. W wyniku szeregu rozmów uczeń z tutorem wypracowują plan działania, który ma pomóc dziecku rozwijać siebie w możliwie najpełniejszy i najlepszy sposób. Tutor z czasem może stać się jeszcze jednym zaufanym dorosłym, do którego w razie potrzeby można się zwrócić, co pełni istotną rolę profilaktyczną.