Założenia

Na co stawiamy?

Edukacja prowadzona przez Szkołę Podstawową STER:

 • zaciekawia,
 • jest twórcza, a nie odtwórcza,
 • stawia na relacje i dobrą komunikację,
 • wykorzystuje w mądry sposób nowe media,
 • współpracuje ze środowiskiem lokalnym poprzez akcje charytatywne i społeczne,
 • modeluje konstruktywne postawy,
 • kształtuje prężność psychiczną.

Dwa skrzydła

Praca nad sobą i wysoki poziom edukacyjny, to obszary, w których Szkoła Podstawowa STER szczególnie wspiera swoich wychowanków. Dodajemy wiatru w oba skrzydła naszych Uczniów – w edukację i wychowanie.

Samodzielna praca

Ważną rolę w procesie edukacyjnym proponowanym przez Szkołę odgrywa samodzielna praca ucznia nad sobą. Jest ona oparta o osobisty plan opracowany we współpracy rodziców, tutora i ucznia. Głównymi środkami motywującymi ucznia do podjęcia tej pracy są:

 • osobisty wysiłek rodziców i nauczycieli, starających się we własnym życiu wdrażać zasady, które przekazują wychowankowi,
 • jedność i spójność komunikatu płynącego od mamy, taty i tutora,
 • zaufanie przejawiające się w powierzaniu odpowiedzialności stosownie do okresu rozwojowego wychowanka.

Osobisty plan rozwoju

Uczniowie ucząc się w naszej szkole nabywają zdolności do świadomego kierowania swoim życiem i
rozwojem, we wszystkich jego sferach. Plan rozwoju uczniów opiera się na zaufaniu, rozpoznaniu i rozwinięciu ich zdolności, talentów i mocnych stron. Zadaniem dorosłych (rodzice, nauczyciele) jest roztropny nadzór nad wzrostem ich wychowanków oraz towarzyszenie im na drodze wzmacniania umiejętności i cnót, tak aby stawali się oni coraz bardziej odpowiedzialni i kompetentni.

Wyzwania VUCA

Współcześni innowatorzy edukacyjni określają otaczający młodych ludzi świat pojęciem VUCA czyli:

 • Volatility – zmienny,
 • Uncertainty – niepewny,
 • Compelexity – złożony,
 • Ambiguity – dwuznaczny.

Wobec wyzwań współczesnego świata

Nowoczesna szkoła powinna przygotowywać do sprostania tym wyzwaniom. Dlatego też umiejętnościami, które chcemy kształtować u naszych uczniów są:

 • inteligencja emocjonalna,
 • myślenie adaptacyjne,
 • myślenie komputacyjne,
 • samodzielne uczenie się,
 • crossowanie umiejętności,
 • praca z nowymi mediami,
 • praca w szumie medialnym.

Zajęcia

Całościowo rozwijamy osobowość i charakter naszych uczniów!

Umysł

Edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, edukacja przyrodnicza, edukacja umuzykalniająca, zajęcia kreatywne, język angielski, filozofia, szachy.

Ciało

Wychowanie fizyczne, basen, taniec, codzienny ruch na świeżym powietrzu, gry zespołowe.

Uczucia

Wzmocnienia pozytywne, wspieranie poczucia własnej wartości, metody radzenia sobie z emocjami, programy profilaktyczne nakierowane na wzmacnianie regulacji emocji.

Wola

Kształtowanie dobrych nawyków i cnót (np. posłuszeństwo, odpowiedzialność), praca nad relacjami z innymi (nauka pracy w zespole, otwartość, optymizm), doskonalenie umiejętności społecznych (empatyczna komunikacja, asertywność, autoprezentacja).

Duch

Codzienna modlitwa, wartościowe wzorce osobowe, rozmowy o ważnych sprawach z wychowawcami, wzmacniania dobrych predyspozycji charakteru (cnót).

Zajęcia obowiazkowe

Zajęcia obowiązkowe realizujemy zgodnie z podstawą programową, ale osadzając w naszych programie edukacyjno-wychowawczym.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe odbywają się w czasie, gdy uczniowie przebywają w szkole tak, aby czas po powrocie do domu był prawdziwie wolnym czasem, poświęconym na odpoczynek i życie rodzinne. Aktualnie zajęcia dodatkowe w naszej Szkole to:

 • nadprogramowe zajęcia z języka angielskiego,
 • szachy,
 • filozofia,
 • zajęcia kreatywne,
 • basen,
 • taniec.

Zajęcia dodatkowe obowiązkowe to ponadprogramowy język angielski oraz basen. Pozostałe są dla chętnych.

Nadprogramowy angielski

W placówkach inspirowanych modelem Sternika edukacja językowa jest jednym z priorytetów nauczania, gdyż otwiera możliwości szerszego działania w świecie oraz rozwija elastyczność umysłu.

Basen

Pływanie umożliwia budowanie wytrzymałości i kondycji, wzbogaca koordynację ruchową, pozwala utrzymać prawidłową postawę oraz koryguje ewentualne wady, wspiera funkcjonowanie układu mięśniowego, oddechowego, krążenia. A przede wszystkim relaksuje i dostarcza świetnej zabawy!

Taniec

To zajęcia oparte na nauce różnych tańców, głównie towarzyskich. Poruszanie się tanecznym krokiem pozwala rozwijać schemat ciała, koordynację ruchową, elastyczność oraz grację ruchów. Wzmacnia też współpracę w parze lub grupie.

Szachy

Strategiczna ,, gra królów’’ rozwijająca wyobraźnię, koncentrację, umiejętności porządkowania myśli, planowania oraz zrozumienia swoich działań i ich konsekwencji. Ponadto zwiększa iloraz inteligencji, oraz wzmacnia umiejętności arytmetyczne.

Filozofia

Koło filozoficzne ,,Archimedes’’ to kreatywne zajęcia prowadzone za pomocą zabaw, dyskusji i mądrych bajek. Doskonalą one umiejętności myślowe i językowe uczniów. „Królowa nauk”, mimo że nie ma współcześnie dobrego piaru, pozostaje niezastąpionym źródłem umiejętności krytycznego myślenia i stawiania logicznych sądów.

Judo

Sport walki, który rozwija schemat ciała, uczy korzystania z własnej siły, ale jednocześnie szacunku do innych i współpracy.

Robotyka

W naszej szkole stawiamy na naukę ciekawego wykorzystania możliwości programów informatycznych. Robotyka umożliwia naukę programowania połączoną z twórczą pracą w grupie.


Innowacje

Ciągle pozostajemy otwarci na szukanie metod i narzędzi pozwalających na jak najlepsze realizowanie celów edukacji spersonalizowanej. Temu właśnie służą nasze innowacje.

,,FILOZOFICZNE DOCIEKANIA Z DZIEĆMI’’

Program autorski pana Grzegorza Konstantego, nauczyciela naszej szkoły. Filozofowanie z dziećmi to dialog prowadzony w grupie złożonej z uczniów i nauczyciela, który przekształca się we wspólnotę dociekającą. Punktem wyjścia tego dialogu są pytania samodzielnie formułowane przez uczniów w oparciu o literaturę piękną, teksty filozoficzne i mądrościowe z różnych kultur, filmy video, prace plastyczne oraz różnego typu ćwiczenia inspirujące do myślenia. Podczas dyskusji uczeń rozważa kwestie dotyczące różnych zagadnień filozoficznych przedstawianych przez samego siebie oraz swoich rówieśników.

,,BYĆ JAK IGNACY – ROZPALAMY PŁOMIEŃ WIEDZY’’

Program BYĆ JAK IGNACY przygotowany przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza to przygoda edukacyjna, w której postać Ignacego Łukasiewicza – wybitnego polskiego odkrywcy i prekursora przemysłu naftowego wprowadza dzieci w świat nauki. Uczniowie podczas zabawy i eksperymentowania poznają dorobek: Mikołaja Kopernika, Marii Skłodowskiej-Curie, Kazimierza Prószyńskiego oraz Stefana Drzewieckiego.

PROGRAM EDUKACYJNY „LEPSZA SZKOŁA” – LUPA 1

To program pozwalający dostrzec predyspozycje uczniów i ocenić, które sfery ich rozwoju należy szczególnie wspierać, aby mogli osiągać sukcesy szkolne. Do badania mocnych i słabych stron uczniów służą karty diagnostyczne oraz indywidualizowane raporty. Te ostatnie pozwalają na porównanie wyników klasy i każdego ucznia z osiągnięciami uczniów z całej Polski. Są świetnym materiałem do pokazania rodzicom, jak ich dzieci są przygotowane do nauki w pierwszej klasie.


Ocenianie

"Nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia" ("Non scholae, sed vitae discimus")

Anonim

W naszej Szkole chcemy wychowywać dobrych dla siebie i dla innych młodych ludzi. To jest naszym priorytetem. Zdobywanie dobrych ocen jest o tyle ważne, o ile pozwala uczniom nie tylko wykazać się wyuczoną wiedzą lub wytrenowanym sposobem rozwiązywania testów, ale rozwijać swój potencjał osobisty i dojrzalej przygotować się do wyzwań współczesnego życia.

Oceny w naszej Szkole są osobistą sprawą danego ucznia, gdyż wskazują mu kierunki dalszego rozwoju oraz odzwierciedlają nie tylko otrzymany wynik, ale też odnoszą się do procesu nabywania wiedzy.


Profil ucznia

"Edukacja spersonalizowana pomaga uczniom osiągnąć pełny rozwój ich możliwości i zdolności oraz dojrzałość i wiedzę konieczną do podejmowania wolnych i odpowiedzialnych decyzji."

Model edukacyjny placówek Stowarzyszenia Edukacji i Rodziny Sternik

Wychowujemy młodych ludzi na osoby:

 • kompetentne w każdej ze sfer (umysł, ciało, emocje, wola i duch),
 • pogodne i optymistyczne,
 • odważnie i śmiało zmagające się z wyzwaniami życia,
 • zrównoważone o mocnym charakterze,
 • pragnące nieustająco rozwijać i zmieniać siebie,
 • podejmujące odpowiedzialność,
 • umiejące korzystać z daru wolności,
 • umiejące pozytywnie kształtować relacje z innymi,
 • uważne i wrażliwe na innych,
 • otwarte na pomoc i wsparcie dla innych ludzi.

Wypracowaniu tych celów sprzyja:

 • spersonalizowana edukacja,
 • spójność wychowania realizowanego przez nauczycieli, tutorów i rodziców,
 • przykład nauczycieli, tutorów i rodziców w kierowaniu się takimi wartościami jak: uprzejmość, solidarność, uczciwość i miłość do drugiego człowieka,
 • system zadań miesięcznych, które pomagają poznać cnoty i stosować w życiu,
 • zachęcanie do podejmowania pracy dla innych (wolontariatu czy codziennych, dobrych uczynków).