Metody nauczania

W klasach I-III w naszej placówce prowadzimy rzetelną edukację, kładziemy nacisk na wychowanie i kształtowanie kompetencji kluczowych, jak również formowanie umiejętności współpracy w zespole, wnioskowania, prezentowania siebie i innych tematów oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Zależy nam na rozbudzaniu ciekawości poznawczej i zamiłowania do samodzielnego zdobywania wiedzy. Aby osiągnąć stawiane sobie cele stosujemy różne metody pracy edukacyjnej.

METODA PROJEKTU

Projekty odbywają się zarówno w klasach, jak i na poziomach między klasowych. Uczniowie w ciągu roku angażują się w przeróżne aktywności i w zróżnicowany sposób uczą się prezentować efekty swojej pracy. Praca projektowa daje poczucie sprawstwa, rozwija kreatywność i umiejętności autoprezentacji. Metoda ta daje wiele satysfakcji i doskonale motywuje do nauki.

ANGIELSKI METODĄ TPR I COOPERATIVE LEARNING

Nasi Uczniowie przyswajają język angielski poprzez bity inteligencji, ruch, śpiewanie, historyjki, gry, a także poprzez pracę w grupie. Wszystkie te elementy prowadzą do wzrostu motywacji w uczeniu się i spontaniczne przyswajanie języka obcego, co daje także zadowalające efekty edukacyjne.

DRAMA, AUTOPREZENTACJA

Poprzez angażowanie wszystkich dzieci w prezentacje, dramy, występy i przedstawienia rozwijamy zdolności publicznego zabierania głosu, przełamywania nieśmiałość. A przede wszystkim dzieci czerpią z nich wiele radości i poczucia sukcesu.

MATEMATYKA W DZIAŁANIU

Wyraźnie rozszerzamy podstawę programową z zakresu tego przedmiotu. Rozwiązujemy zadania nietypowe, które uczą myślenia logicznego i poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Nauczyciele dbają o to, by Uczniowie mieli możliwość korzystania zarówno z nowoczesnych, jak i własnoręcznie wykonanych pomocy, które ułatwiają zrozumienie omawianych zagadnień. Matematyka prowadzona jest również w „terenie”, aby dzieci mogły doświadczyć jej praktycznego wymiaru.

KODOWANIE NA DYWANIE I NIE TYLKO

Programowanie i kodowanie to jedne z podstawowych kompetencji XXI. Pracę nad nimi rozpoczynamy przy pomocy mat do kodowania i sprzętu multimedialnego.

PRACA W CISZY

Nasi Uczniowie pracują w równowadze między metodami aktywizującymi a podawczymi, między działaniem i eksperymentami a samodzielną pracą w ciszy. Jest ona nieodzownym elementem samokształcenia, refleksji i samodzielnego dochodzenia do wniosków.

EDUKACJA PRZEZ DOŚWIADCZENIE

Spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty, innowacje edukacyjne, muzyka klasyczna podczas pracy własnej, ruch na świeżym powietrzu i praca edukacyjna w terenie prowadzą do lepszego i szybszego przyswajania i wykorzystywania wiedzy przez naszych Uczniów.

WZRASTANIE W CZYTANIE!

W naszej Szkole poprzez aktywne metody rozwijamy kulturę i pasję czytelniczą. Dzieci tworzą swoje książki, prezentują ich treści na forum klasy, a także dyskutują o inspiracjach własnych i kolegów lub koleżanek z klasy. Czytanie pobudza ich wyobraźnię, poszerza słownictwo, wzbogaca w wiedzę i rozwija sposób wysławiania się, a oprócz tego jest wspaniałym sposobem na relaks!


Klasa I

Tu zaczyna się przygoda!

Początkowym zadaniem Pierwszoklasistów STERU jest zadomowienie się w częściowo nowej grupie rówieśników, odnalezienie w roli ucznia oraz nawiązanie relacji z wychowawcą klasy. Później przychodzi czas na wdrażanie się w kulturę pracy Szkoły oraz zaznajomienie się z panującymi w niej zasadami.

Edukacja wczesnoszkolna to czas odrywania piękna i tajemnic świata, więc Pierwszoklasiści pełni zapału, wspomagani przez Wychowawcę ruszają na przestwór oceanów wiedzy!

W tym roku szkolnym na pokładzie klasy pierwszej zameldowało się dwudziestu dzielnych Uczniów.
Ich szkolnym kapitanem jest Pani Agata Leszczyńska-Racis.

O wprowadzanie w świat języka angielskiego dba Pani Marlena Radzajewska.

Aprowizacji pływackiej dostarcza Pan Piotr Olchowik.
Potrzebny na morzu i lądzie trening filozoficznego myślenia prowadzi Pan Grzegorz Konstanty.

Na czas flauty rozrywkę szachową zapewnia Pan Tomasz Kozłowski, a taneczną Pan Robert Gawędzki.

Nad mocnym duchem czuwa ks. Adam Anuszkiewicz.


Klasa II

Przyszłość zaczyna się dziś!

Drugoklasiści STERU są już ze Szkołą i jej tajemnicami za pan brat. Lubią się i znają, a także mają dobrą relację ze swoim Wychowawcą.
Chętnie zgłębiają tajniki zawarte w dalszych wytycznych edukacji wczesnoszkolnej. Doskonalą umiejętności i cnoty, które zaowocują kiedyś w ich dorosłym życiu. Są już zwartą, gotową na podejmowanie nowych wyzwań załogą!

W tym roku szkolnym żaglowiec drugiej klasy powiększył się o dwunastego członka załogi.

Nasza śmiała Dwunastka pod czujnym dowództwem Pani Pauliny Urbanowskiej wyrusza w kolejny rejs!

Głębiny języka angielskiego prezentuje Pani Marlena Radzajewska.

Nad stanem niezbędnych umiejętności pływackich czuwa Pan Piotr Olchowik.

Na przestwory oceanów filozoficznego myślenia steruje Pan Grzegorz Konstanty.

Po zejściu z wachty rozrywkę szachową zapewnia Pan Tomasz Kozłowski, a taneczną Pan Robert Gawędzki.

Nad mocnym duchem tak potrzebnym w rejsie po życiu czuwa ks. Adam Anuszkiewicz.


Klasa III

W drodze do mocnego charakteru!

Trzecioklasiści STERU powoli szykują się do kolejnego szkolnego wtajemniczenia i przejścia na poziom klas IV-VIII. Z zapleczem mocnych predyspozycji charakteru nie boją się nowych etapów. Wyczerpują stopniowo wszystkie zagadnienia edukacji wczesnoszkolnej. Szykują się na rejs ku kolejnym wyzwaniom!

W bieżącym roku szkolnym załoga klasy trzeciej powiększyła się do siedemnastu dzielnych żeglarzy.
Ostatni już rok przygód z edukacją wczesnoszkolną przeżywają pod inspirującym okiem wychowawcy Pana Grzegorza Konstantego.
O jakość języka angielskiego dba Pani Marlena Radzajewska.
Wirtuozerii w pływaniu uczy Pan Piotr Olchowik.
Na filozoficzne głębiny kieruje Pan Grzegorz Konstanty.
W doskonaleniu sztuki szachowej trenuje Pan Tomasz Kozłowski, a sztuki tanecznej Pan Robert Gawędzki.
Na głębiny wiary prowadzi ks. Adam Anuszkiewicz.