Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STER realizuje zadanie publiczne pod tytułem: Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży „Można więcej” dofinansowane z Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – realizacja zadań w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Projekt będzie realizowany do grudnia 2022 roku.

Składowe Projektu to:

Odbiorcami Projektu są dzieci z Przedszkola Familijnego i Szkoły Podstawowej STER w Białymstoku oraz wychowankowie rodzinnych domów dziecka/placówek wychowawczo-opiekuńczych. Przedział wiekowy uczestników: 2,5 – 11 lat.

Miejsce realizacji warsztatów stacjonarnych: Przedszkole Familijne i Szkoła Podstawowa STER w Białymstoku.

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić formularz rekrutacyjny i klauzulę informacyjną, podpisać przez Rodzica/Opiekuna prawnego oraz

  1. dostarczyć osobiście do Sekretariatu Przedszkola Familijnego i Szkoły Podstawowej STER w Białymstoku (ul. Abramowicza 1, 15-872 Białystok)
  2. przesłać drogą pocztową (ww. adres)
  3. przesłać scan drogą mailową na adres: kontakt@ster.bialystok.pl (w późniejszym terminie donieść oryginał formularza i klauzuli).

Formularze i klauzule bez podpisu Rodzica/Opiekuna prawnego, osób spoza kręgu beneficjentów oraz nie mieszczące się w przedziale wiekowym 2,5-11 lat zostaną odrzucone.

Rekrutacja trwa do 04.07.2022 r.

Liczba miejsc jest ograniczona!
O przyjęciu do Projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczy się data wpływu dokumentu.

Zapraszamy!

KLAUZULA INFORMACYJNA – można więcej

Formularz rekrutacyjny Można więcej pierwsza stronaPrzeczytaj również